ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

ผู้ร่วมสนับสนุน


 ที่ปรึกษา

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ

Mini Entrepreneur 

หลักสูตร การจัดการธุรกิจฯ

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 

ธุรกิจความงามฯ (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

 

1.รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2.ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ ประธานฝ่ายบริหาร 

3.ดร.ภญ.ประคองศิริ บุญคง ประธานฝ่ายบริหาร 

4.ดร.บังอร เกียรติธนากร บริษัท เครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

5.อาจารย์มานพ อิ่มอุระ จากภาครัฐและเอกชน

6.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ที่ปรึกษาการตลาด

7.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณสมศักดิ์ อัตถโกศล บริษัท เคเพ็ดดิเวิร์ค จํากัด

8.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณสุขพงศ์ สันติวราพันธ์ บริษัทสยามเวนเดอร่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด 

9.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณศรัณยา วงศ์ลังกา บริษัทสยามเวนเดอร่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

10.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณวิโรจน์ ถาวรประชา ห้างหุ้นส่วนเคมพลัสเทรดดิ้งจำกัด

11.ภญ.ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ ที่ปรึกษาภาคเอกชน

12.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณสมหมาย สาตทรัพย์ ประธานวิสาหกิจชุมชน

13.ดร.อธิกร ขำเดช มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

14.ดร.วรวีร์ ภัทรวงศ์วิสูตร ChiefExecutiveOfficer of SwissCosmetics(Thailand) 

15.ดร.กัญชร จันทร์สว่าง บริษัทจันทร์สว่างเฮิร์บเบิลไลน์จำกัด

16.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณพรพันธ์ พรมวัง ที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชน

17.ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

18.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณสทรัฐ ว่องสุภัคพันธุ์  ThaiHeritageSpaGroup of Companies

19.ดร.สาระ มีผลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

20.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณเอกวัจน์ สหกิจ บริษัทเดอร์มาอินโนเวชั่นจำกัด 

​21.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณอรรถวุฒิ จริงไธสง บริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัด

22.ผู้ทรงคุณวุฒิ Mr.Yongyut Lujintanon Sales&Marketing Manager, ThailandandMyanmar, CathayPacificAirways.

23.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณพงศ์สิทธิ์ อภิสิทธิกุล บริษัทBusinesspluseจำกัด

24.ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25.ผู้ทรงคุณวุฒิคุณวิเชียร สีขาว 

26.ภก.ธีธัฐน์ วิริยะสุมน บริษัทพาโนแกรมเอสเธติคกรุ๊ปจำกัด

27.อาจารย์พงศ์ธร นันทวณิชย์ ผู้จัดการโครงการ

***และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายหลายท่าน***

 

รับจัดฝึกอบรม 

โดยทีม คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้นแนวหน้าของประเทศ

สินค้าและบริการที่ได้ที่ผ่านการรับรองจากคณาจารย์ในโครงการ Mini Entrepreneur และ เป็นที่ยอมรับมากกว่า 90% จาก ผู้ที่เคยใช้บริการ

ติดต่อสอบถามการสนับสนุนโครงการ  Mini Entrepreneur ได้ที่  Tel. 086 533 0866