ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

ผู้ร่วมสนับสนุน


 ที่ปรึกษา

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ

Mini Entrepreneur 

หลักสูตร การจัดการธุรกิจฯ

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 

ธุรกิจความงามฯ (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

 

1.รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2.ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ ประธานฝ่ายบริหาร 

3.ดร.ภญ.ประคองศิริ บุญคง ประธานฝ่ายบริหาร 

4.ดร.บังอร เกียรติธนากร บริษัท เครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

5.อาจารย์มานพ อิ่มอุระ จากภาครัฐและเอกชน

6.คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ที่ปรึกษาการตลาด

7.คุณบวรศักดิ์ อัตถโกศล (อ.โจว) บริษัท เคเพ็ดดิเวิร์ค จํากัด

8.คุณสุขพงศ์ สันติวราพันธ์ บ.สยามเวนเดอร่าอินเตอร์เนชั่นแนล

9.คุณศรัณยา วงศ์ลังกา บ.สยามเวนเดอร่าอินเตอร์เนชั่นแนล

10.คุณวิโรจน์ ถาวรประชา หจก.เคมพลัสเทรดดิ้ง

11.ภญ.ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ ที่ปรึกษาภาคเอกชน

12.คุณลัดดา สำเภาทอง นายกสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร

13.ดร.อธิกร ขำเดช มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

15.ดร.กัญชร จันทร์สว่าง บ.จันทร์สว่างเฮิร์บเบิลไลน์

16.คุณพรพันธ์ พรมวัง ที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชน

17.ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

18.คุณสทรัฐ ว่องสุภัคพันธุ์ ThaiHeritageSpaGroup of Companies

19.ดร.สาระ มีผลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

20.คุณเอกวัจน์ สหกิจ บ.เดอร์มาอินโนเวชั่น

21.คุณอรรถวุฒิ จริงไธสง บ.วุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ป

 

23.ภก.ธีธัฐน์ วิริยะสุมน บริษัทพาโนแกรมเอสเธติคกรุ๊ปจำกัด

24.ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25.คุณสิรินาฏ ชาวงษ์ บริษัทกรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด

26.คุณพงศ์สิทธิ์ อภิสิทธิกุล บ.Businesspluse 

27.คุณวิเชียร สีขาว 

28.คุณสมหมาย สาตทรัพย์ ประธานวิสาหกิจชุมชน

29.อาจารย์พงศ์ธร นันทวณิชย์ ผู้จัดการโครงการ

***และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายหลายท่าน***

 

รับจัดฝึกอบรม 

โดยทีม คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้นแนวหน้าของประเทศ

ติดต่อสนับสนุนโครงการ  Mini Entrepreneur ได้ที่  

Tel. 086 533 0866