ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ Mini Entrepreneur

ผู้ร่วมสนับสนุน


 ที่ปรึกษา

 

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur หลักสูตร


 การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร และ

   ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)
 

โดยทีม คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 


 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur 

2.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ ประธานฝ่ายบริหาร หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ภญ.ประคองศิริ บุญคง ประธานฝ่ายบริหาร หลักสูตร การจัดการธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

4.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.บังอร เกียรติธนากร รองประธานฝ่ายบริหารเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

5.  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มานพ อิ่มอุระ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน

6.  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ที่ปรึกษาเชียวชาญพิเศษด้านการตลาดเพื่อการส่งออก จากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน

7.  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สมศักดิ์ อัตถโกศล กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เพ็ดดิ เวิร์ค จํากัด

8.  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุขพงศ์ สันติวราพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเวนเดอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

9.  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ศรัณยา วงศ์ลังกา กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเวนเดอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

10. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วิโรจน์ ถาวรประชา กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เคมพลัส เทรดดิ้ง จำกัด

11. ผู้ทรงคุณวุฒิ ภญ.ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ 

12.  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สมหมาย สาตทรัพย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนเอาถ่าน สำนักงานเขตบึงกุ่ม  

13. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อธิกร ขำเดช อาจารย์ประจำหลักสูตร ดุษฎีบัญฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

14. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วรวีร์ ภัทรวงศ์วิสูตร  Chief Executive Officer of Swiss Cosmetics (Thailand) 

15. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กัญชร จันทร์สว่าง ประธานกรรมการบริษัท จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิล ไลน์ จำกัด

16. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พรพันธ์ พรมวัง ที่ปรึกษาการสร้างภาพลักษณ์สินค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

18. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สทรัฐ ว่องสุภัคพันธุ์ Thai Heritage Spa Group of Companies

19. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

20. ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเอกวัจน์ สหกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอร์มาอินโนเว ชั่น จำกัด 

​21. ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอรรถวุฒิ จริงไธสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) บริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

22. ผู้ทรงคุณวุฒิ Mr.Yongyut Lujintanon Sales&Marketing Manager, ThailandandMyanmar, CathayPacificAirways.

23. ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพงศ์สิทธิ์ อภิสิทธิกุล บริษัท Business pluse จำกัด

24. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์ อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร

25. ผู้ทรงคุณวุฒิวิเชียร  สีขาว 

26. ผู้ทรงคุณวุฒิ ภก.ธีธัฐน์ วิริยะสุมน กรรมการผู้จัดการบริษัท พาโนแกรม เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด2

  *** และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายหลายท่าน ***


รับจัดฝึกอบรมให้กับสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน   โดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้นแนวหน้าของประเทศ

อาจารย์พงศ์ธร นันทวณิชย์ ผู้จัดการโครงการฯ