C006 บัญชี พา รวย & รวย ด้วย บัญชี

C006 บัญชี พา รวย & รวย ด้วย บัญชี


บัญชี

บัญชี พา รวย

&

รวย ด้วย บัญชี

  เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชีหรือดูงบการบัญชีให้เป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวิเคารห์สถานะทางการเงินและบัญชีของกิจการรวมถึงเพิ่มเติมในเนื้อหาเรื่องของทำธุรกิจแบบเจ้าของ ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะประเภทใดย่อมมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ผลตอบแทนหรือกำไรที่จะได้รับ การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องประกอบด้วยระบบการจัดการที่ดี การขายและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการจัดการด้านบัญชีที่มีคุณภาพอีกด้วย ดังนั้น ธุรกิจที่ดี จึงต้องมีการวางระบบบัญชีที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดเตรียมเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารระบบบัญชี และรายงานที่มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบบัญชี ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวางระบบบัญชีของธุรกิจที่จำเป็นต้องกระทำด้วยความรู้จริง รอบคอบ และรัดกุมในทุกด้าน และให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการมีระบบบัญชีที่ดี

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. ทราบถึงความจำเป็นของระบบบัญชีที่มีคุณภาพ

2. สามารถวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดต้นทุนที่ลดลงหรือได้กำไรเพิ่มขึ้นจากการวางระบบบัญชีที่ถูกต้องรัดกุมความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหาร

ภาษีศุลกากร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

ทำอย่างไรจึงจะเสียภาษีได้ถูก ต้อง

ข้อควรระวังเมื่อมีการนำเข้า – ส่งออก

ผลของการไม่เสียภาษีหรือเสีย ภาษีไม่ครบและวิธีแก้ไข

ภาษีสรรพากร

ภาษีอากรที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศไทย 4.0

นโยบายการทำบัญชีชุดเดียวและสิทธิ ประโยชน์

มาตรการทางภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการประกอบ กิจการ SMEs

เครื่องมือของผู้บริหารกิจการสำหรับการกำกับ ดูแลการบัญชี

บัญชี บัญชี

 การเงิน บัญชี  

รวย ด้วย บัญชี   

กรณีศึกษาวางระบบภาษี และแก้ปัญหาภาษีอากร 

 1) ความรู้ทางกฏหมายที่ผู้ทำธุรกิจต้องรู้

 2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

            2.1) หลักการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

            2.2) กิจกรรมที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

            2.3) กิจกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

            2.4) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

            2.5) ฐานภาษี

            2.6) อัตราภาษี

            2.7) การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

            2.8) ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

            2.9) บทกำหนดโทษ

            2.10) แบบคำร้อง และแบบแสดงรายการ

 3) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

            3.1) หลักการเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

            3.2) ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

            3.3) หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้

            3.4) ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

            3.5) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

            3.6) บทกำหนดโทษ

            3.7) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประเภทต่างๆ

4) ภาษีเงินได้นิติบุคคล

            4.1) เข้าใจหลักการในการจัดทำงบการเงิน

            4.2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

            4.3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

            4.4) เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

        4.5) รอบระยะเวลาบัญชี และการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี

            4.6) การยื่นแบบแสดงรายการผู้มีเงินได้กลางปี และประจำปี

            4.7) บทกำหนดโทษ

            4.8) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประเภทต่างๆ

  5) กรณีศึกษาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ทำธุรกิจต้องใส่ใจ

        5.1) การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปมีหลักเกณฑ์อย่างไร

        5.2) กรณีชำระค่าบริการด้วย เงินสด, เช็ค, เช็คลงวันที่ล่วงหน้า ต้องหัก และปฏิบัติอย่างไร

        5.3) ไม่ได้หัก หรือผู้รับเงินไม่ได้หัก แก้ไขอย่างไร

        5.4) นางทางปฏิบัติในการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย  กรณีถูกหักไว้เกิน

        5.5) ค่านายหน้าคำนวณหักภาษีนะที่จ่ายอย่างไร

        5.6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางถือเป็นไงด้

        5.7) ค่าน้ำมันรถ กรณีพนักงานนำรถมาใช้ ถือเป็นเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

        5.8) การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าจ้างค่าทำของ ต้องหักนะที่จ่ายอย่างไง

        5.9) การจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าพื่นที่เว็บซ์ ต้องหักภาษี หรือ ไม่

        5.10) ค่าเช่า / เงินประกันการเช้า หักอย่างไรให้ถูกต้อง

        5.11) การซื้อสินค้าพร้อมขนส่งหักภาษี ณที่จ่าย

        5.12) จ่ายค่าบริการให้ส่วนลดเงินสด / ส่วนลดการค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

        5.13) จ่ายค่าบริการไปยังต่างประเทศ หักหรือไม่อย่างไร

        5.14) การให้ส่วนลดเงินสด / ส่วนลดการค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

        5.15) จ้างก่อสร้างอาคาร แต่แยกสัญญารับจ้างกับซื้อวัสดุ ต้องหักภาษีอย่างไร

        5.16) เงินมัดจำ, เงินล่วงหน้า , เงินประกันผลงาน หักหรือไม่อย่างไร 


บัญชี

 6) กรณีศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ทำธุรกิจต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

    6.1) จุดความรับผิดทางภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท

         6.1.1) ธุรกิจขายสินค้า

         6.1.2) ธุรกิจให้บริการ

         6.1.3) ธุรกิจขายสินค้าพร้อมบริการ

         6.1.4) ธุรกิจบริการพร้อมจัดหาสินค้า

   6.2) การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นแบบได้อย่างถูกต้อง

      6.3) การออกใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้

      6.4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้ส่วนลด เงินสด / ส่วนลดการค้า

      6.5) ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเงินมัดจำ, เงินล่วงหน้า, เงินประกันผลงาน

      6.7) ภาษีซื้อต้องห้าม (ห้ามขอคืนแต่ถือเป็นรายจ่าย)

      6.8) ภาษีซื้อต้องห้าม (ห้ามขอคืนและไม่เป็นรายจ่าย)

      6.9) การจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ทำได้ หรือไม่มีผลกระทบอย่างไร

      6.10) ผลกระทบกรณีสินค้าขาด หรือเกินรายงาน

      6.11) แนวปฏิบัติกรณีเลิกใช้ทรัพย์สิน

      6.12) แนวปฏิบัติในการทำลายสินค้าคงเหลือ

      6.13) ภาษีซื้อค่าไฟฟ้า / ค่าก่อสร้างโรงงานที่ระบุที่อยู่ไม่ตรงกับสถานที่ประกอบการขอคืนภาษีได้ หรือไม่

      6.14) ภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้า และบริการ

 7) กรณีศึกษาการรับรู้รายได้ และรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

            7.1) การรับรู้รายได้ทางบัญชี และภาษีอากร

            7.1.1) การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ และอื่นๆ

            7.1.2) การรับรู้รายได้การขายสินค้า

            7.1.3) การรับรู้รายได้เงินมัดจำ, เงินรับล่วงหน้า

            7.1.4) การรับรู้รายได้เงินปันผล และส่วนแบ่งกำไร

            7.1.5) การรับรู้รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ ที่อาจจะถูกประเมินเพิ่มเติม

      7.2) การรับรู้จ่ายทางทางบัญชี  และภาษีอากร

            7.2.1) การรับรู้รายจ่ายตามมาตรา 65 ทวิ

            7.2.2) จ่ายค่าเช่าบ้านให้พนักงานถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ มีผลกระทบอย่างไร

            7.2.3)  ค่ารักษาพยาบาล / ค่าเบี้ยประกัน ถือแป็นรายจ่ายต้องห้าม หรือ ไม่

            7.2.4) การรับรู้ต้นทุนทรัพย์สิน

            7.2.5) การคำนวณดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

            7.2.6) การคำนวณต้นทุนกองสร้างอาคาร

            7.2.7) การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และการหักค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ

            7.2.8) การวางแผนภาษีจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย

            7.2.9) การตัดหนี้สูญ เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษีอากร

            7.2.10) การวางแผนเพื่อรับมือรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี

7.3) การวางแผนภาษีจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

            7.3.1) เงินปันผล

            7.3.2) รายได้จากการประกอบการอบรม เพื่อ พัฒนาผีมือลูกจ้าง

7.4) การวางแผนภาษีจาก รายจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายหักได้เพิ่ม เช่น

            7.4.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม และ พัฒนาฝีมือแรงงาน

            7.4.2) เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา

            7.4.3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก และการทำงานของคนพิการ

7.5) จัดทำประมาณการภาษีเงินได้ และยื่นแบบ ภ.ง.ด. ไม่ให้ขาดไปเกิน 25 %

7.6) การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี เป็นกำไรสุทธิทางภาษี

7.7) รายการทางบัญชีที่ต้องนำมาพิจารณาในการปรับปรุงงบการเงิน

7.8) วิธีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อปรับปรุงภาษีอากรหลังปรับปรุง

บัญชี บัญชี

บัญชี บัญชี 

เริ่มวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30น.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบบัญชีที่สอดคล้องกับประเภท(ลักษณะเฉพาะ)ของสถานประกอบการ

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับต้นทุน การผลิต

3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแผนการทางการเงินในรูปงบประมาณประจำปี

4. เพื่อใช้ในการอธิบายความสามารถขององค์กร และให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ

5. เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดทำข้อมูลทางการเงินทั้งในรูปการจัด

6. เตรียมเอกสารและการบันทึกให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง เปิดเผยชัดเจน โปร่งใสใช้ในการวิเคราะห์ได้

2. มีแนวความคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนประเภทต่างๆ ที่ถูกต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต

3. สถานประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมทันเวลา สามารถกำหนดจุดชี้วัดสำคัญของธุรกิจ

4. สามารถติดตามควบคุม ตัดสินใจ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที

5. พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

6. มีการคัดเลือกโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับสถานประกอบการนั้นๆและสามารถออกแบบ

7. แฟ้มปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะลำหรับ     เจ้าของธุรกิจ, ทายาทเจ้าของธุรกิจ, ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจยังไงไม่เกิดปัญหาเรื่องภาษีและผู้สนใจแต่ไม่รู้เรื่องการวางแผนระบบบัญชี / การอ่านงบการเงินให้เป็นจากสำนักงานบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผนการทำธุรกิจให้ทันกับสภาวะเหตุการณ์ของกิจการที่ทำและเพื่ออ่านสภาวะสภาพคล่องของบริษัท เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง รั่วไหลของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ เพราะสุดท้ายแล้วการเงินและบัญชีจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงธุรกิจที่ทำอยู่ว่าเป็นอย่างไรและสามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ระยะเวลาอบรม 2  วัน

บัญชี

ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.มานพ อิ่มอุระ

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

ประวัติวิทยากร  ​ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

การันตรีผล จาก ผลการสำรวจของผู้ที่ผ่านการอบรม 96ชั่วโมงขึ้นไป มีผู้ประกอบการที่เริ่มต้นกับโครงการฯ สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้ด้วยเองและมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เริ่มวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30น.

ค่าลงทะเบียน 2 วัน  5,600 บาท

ใบสมัครเรียน ส่งมาที่ minimba.ku.ac.th@gmail.com

 & ธ.กสิกรไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 

 บัญชี นายพงศ์ธร นันทวณิชย์ 

 เลขที่ 014-8-70562-3
 

 & ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 

 บัญชี บจก. มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ 

 เลขที่ 374-1-69079-9

หมายเหตุ   ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง วันและเวลาเรียน ตามเหตุที่เหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเรียน
 

คลิกดูรายละเอียด บรรยากาศ สถานที่อบรม ช่องทางการลงทะเบียน อื่นๆ ได้ตามหัวข้อด้านล่างนี่เลยคะ

การผลการันตรี 

**ใบประกาศนียบัตรรับลองหลักสูตร**

**ใบประกาศนียบัตรแบรับรองรายวิชา**

**ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม**

**รีวิวของผู้อบรม Mini Entrepreneur**

**บรรยายการผู้เข้าอบรมกับโครงการ**
 

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 

สิทธิพิเศษต่างๆจากโครงการ Mini Entrepreneur

*-*เอกสารรับรองโครงการ Mini Entrepreneur*-*

*-*สิทธิพิเศษต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน*-*

สนใจติดต่อ อ.ที่ปรึกษา(ผู้รับสมัคร) เส้น

T.086 533 0866 อ.แจ๊ค               

T.087 678 6504 อ.กานต์             

ID บรรทัด; TopTopGun

บัญชี บัญชี บัญชี