ข่าวสารต่างๆ จากโครงการฯ

ข่าวสารต่างๆ จากโครงการฯ


เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

บทความจาก โครงการ Mini Entrepreneur และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้รับรองสิทธิ

ภาพเด็ดๆ อย่าได้เผลอ เรามองอยู่ บอกว่าให้ตั้งใจเรียน

ภาพเด็ดๆ อย่าได้เผลอ เรามองอยู่ บอกว่าให้ตั้งใจเรียน

ภาพเด็ดๆ อย่าได้เผลอ เรามองอยู่ บอกว่าให้ตั้งใจเรียน

ช่องทางการชำระค่าอบรมและสถานที่อบรม

ช่องทางการชำระค่าอบรมและสถานที่อบรม

สถานที อาหารกลางวัน อาหารว่างและช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

ระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร (96 ชั่วโมง)

ระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร (96 ชั่วโมง)

อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบว่าด้วยการขอรับใบรับรองผลการเรียนแบบรายวิชา(16H)

ระเบียบว่าด้วยการขอรับใบรับรองผลการเรียนแบบรายวิชา(16H)

รายชื่อวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแบบสะสมจำนวนชั่วโมง(16H) ระยะเวลาเรียน2วัน

รายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน กับ โครงการ Mini Entrepreneur

รายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน กับ โครงการ Mini Entrepreneur

สิทธิพิเศษต่างๆและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับ โครงการ Mini Entrepreneur

รีวิว

รีวิว

ขอขอบคุณสำหรับคำชมและสัญญาว่าจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปและมีความยินดีอย่างยื่งหากท่านประสบความสำเร็จตามตวามตั้งใจของคณาจารย์ทุกท่านในโครงการ คณาจารย์ทุกท่านยังคอยให้คำปรึกษาท่านได้เสมอ ครับ

สิทธิและประโยชน์ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

สิทธิและประโยชน์ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

สิทธิและประโยชน์ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร