ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน


ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน

1.สมัครสมาชิก,เลือกวิชาที่ลงทะเบียน

2.แจ้ง ชื่อ นามสกุล รายชื่อวิชา จำนวนครั้ง วันที่เข้าอบรมพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

ส่งมาที่ Email; minimba.ku.ac.th@gmail.com 

3.รอรับการยืนยันทาง E-mail 

4.แสดงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเรียนของท่านมาด้วยทุกครั้งที่เข้าเรียน 

อบรม

ลงทะเบียนตั้งแต่ 1-11วัน วันละ 2,800บาท  

ลงทะเบียนตั้งแต่ 12วัน ขึ้นไป วันละ 2,400บาท

อบรม

การคำนวณค่าลงทะเบียน

5. คิดตามจำนวนวันที่ เข้าอบรม ตัวอย่าง

5.1 วิชา อาหารเสริม ระยะเวลาอบรม 1วัน =2,800x1=2,800บาท

5.2 วิชา ปรุงน้ำหอม ระยะเวลาอบรม 2วัน =2,800x2=5,600บาท

5.3 ค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 12วัน ขึ้นไป

งวดที่1 ชำระ 12วัน = 12x2,400 = 28,800บาท

งวดต่อไปชำระ 2,400 บาท/วัน  

อบรม

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

1. ชำระได้ที่ ธ.กสิกรไทย สาขา ม.เกษตร

บัญชี นายพงศ์ธร นันทวณิชย์ 

เลขที่ 014-8-70562-3

2. ชำระผ่านช่องทาง QR Payment  

การเงิน

2. ชำระได้ที่ ธ.กรุงศรีอยุธยาสาขา ม.เกษตร

บัญชี บจก.มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ 

เลขที่ 374-1-69079-9  

ค่าลงทะเบียน วันละ 2,800 บาท 

สถานที่อบรม 

การขอใบกำกับภาษี 

ค่าสัมมนา 1,000.- บาท ขึ้นไป

สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% 

กรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน

รับชำระค่าสัมมนาเป็นเงินสดหรือเช็คบริษัท

(งดรับเช็คส่วนตัว)โดยสั่งจ่ายในนาม

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-556-003-1177 

บริษัท มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ จำกัด

Mini Entrepreneur Co.,Ltd.  

เลขที่ 147 ซอยองครักษ์  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 

 

การจองครอส์เรียน  ทางโครงการจะทำการจองครอส์เรียนให้กับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

โดยมีเงื่อนไข การจอง ดังนี้

1. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเรียนได้ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  รับเงินคืนเต็มจำนวน

2. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเรียนได้ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้แต่ท่านสามารถการเลือนครอส์เรียนหรือเลือกลงในรายวิชาอื่นๆ ที่สามารถทดแทนกันได้

3. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเรียนได้ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ และแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วันที่เปิดอบรม ทางโครงการฯถือว่าท่าน ยืนยัน วันเข้ารับการอบรมกับโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปล. ทางโครงการฯ ขอปฎิเสษการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกจากค่าลงทะเบียนอบรมกับโครงการฯ

 

การขอรับใบประกาศนียบัตร

สมาชิก Mini Entrepreneur Program

*ติดตามงานที่สนับสนุน*

อบรม