การขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร (96 ชั่วโมง)(16ชั่วโมง)

การขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร (96 ชั่วโมง)(16ชั่วโมง)


การขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร (96 ชั่วโมง)(16ชั่วโมง)

 

ระเบียบและข้อกำหนด

ว่าด้วยการขอรับใบประกาศนียบัตรรับรอง

อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ  Mini Entrepreneur

 

มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ขอใบรับรองมาตรฐานหลักสูตร โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ  Mini Entrepreneur ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ ครบตามจำนวนชั่วโมง ที่กำหนดของจำนวนรายวิชาที่เปิด ภายใน 2 ภาคการศึกษา 

2. ต้องสมัครและชำระเงินก่อนวันอบรม50%และครั้งสุดท้าย50% อย่างน้อย 15วันทำการ ก่อนรายวิชาสุดท้ายที่ขอลงทะเบียนเรียน

3. กรุณาเลือกช่องที่ต้องการให้ออกใบประกาศนียบัตร ในช่อง “ที่ต้องการให้ออกใบประกาศนียบัตร ”ในการสมัคร

3.1 กรณีที่ต้องการขอใบประกาศนียบัตร แบบ(เอกสารตัวจริง) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

*-*กรณี  96 ชั่วโมง / 300/ ฉบับ 

*-*กรณี 16 ชั่วโมง/ 500/ ฉบับ

4. วันสุดท้ายของการฝึกอบรม.................................................ที่ครบตามจำนวนชั่วโมง

5. กรณีที่ต้องมีการส่งไปให้ทางไปรษณีย์ ผู้เข้าอบรมต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อใบรับรองการอบรม 1 ฉบับ

 

กรณี หากไม่ได้เลือกช่องที่ต้องการให้ออกแบบ(เอกสารตัวจริง)หรือไม่ได้ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนี้

*-*คำนำหน้า(นาย นาง นางสาว) ...................................................................

*-*ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................

/*/ชื่อหลักสูตรโครงการ......อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร......... Mini Entrepreneur ........

/*/ชื่อหลักสูตรโครงการ......อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)...... Mini Entrepreneur ........

 

กรณีผู้ที่นับจำนวน (96),  (16) ชั่วโมง

/-/นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

/-/ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าสัมมนาแทนได้

/-/ปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.30 น.โดยไม่อนุโลมทุกกรณี

/-/โครงการจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง

 

หมายเหตุ    

1. ทางโครงการฯ จะขอดำเนินการขึ้นทะเบียนรายชื่อของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบตามมาตรฐานการออกใบรับรองหลักสูตรระยะสั้นของโครงการแล้ว เท่านั้น ในรูปแบบระบบ  Online ให้ทุกฉบับ 

2. เพื่อรับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ จากโครงการฯ

3. เพื่อรับสิทธิต่างๆทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ทุนสนับสนุนสิทธิพิเศษต่างๆจากภาคเอกชนที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนโครงการอย่างเป็นทางการ 

 

ติดตามสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่รายชื่อผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ