ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

ประธานฝ่ายบริหารโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

สาขา การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

 

 การศึกษา  

 • : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง           

 • : ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • : ปริญญาเอก Organization Development PhD. สถาบัน CEBU DOCTORS’  UNIVERSITY  PHILIPPINES

 

การฝึกอบรม 

 • : Franchise Management​​

 • :  Operation & Training Program of PIZZA HUT USA.​

 • :   Area Management Training​

 • :  Operation Management Training​

 • :  Restaurant  Excellence College USA.​

 • :  การบริหารงานบุคคล กรมแรงงาน​

 • :  ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางการบริหาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​​

 • :  การออกแบบตกแต่งร้านอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • :  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสูองค์การยุคใหม่ สถาบันบัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)​

 

 ประสบการณ์

 • :  ผู้จัดการฝ่ายห้องอาหาร โรงแรมโอเรียลเต็ล

 • ​:  ผู้จัดการฝ่ายห้องอาหาร โรงแรมแชงกรี-ลา

 •  :  ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์ พิซซ่า ฮัท

 • :  ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์  มิสเตอร์โดนัท

 • :  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นารายณ์ พิซเซอเรีย จำกัด

 • :  ผู้จัดการทั่วไป โครงการร้านอาหารไทยในประเทศจีน ในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

 • ​:  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล   บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองกรุ๊ป จำกัด

 • :  ประธาน บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด (Ootoya Thailand)

 • :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด​

 

ตำแหน่งปัจจุบัน            :  กรรมการผู้จัดการบริษัท วิชนันท์ จำกัด

รางวัลสูงสุด                 :  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2553  

 

กิจกรรมทางสังคม 

1) ประธานโครงการ หลักสูตร Mini Entreprenuer มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3) คณะอนุกรรมการการพัฒนาธุรกิจอาหารและแปรรูปการเกษตรของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

4) ที่ปรึกษากรมพัฒนาธุรกิจการค้าโครงการพัฒนาร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

5) คณะกรรมการหลักสูตรมาตรฐานบริหารจัดการร้านอาหารไทยและครัวโลกสู่โลก

6) การฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารระดับกลาง  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7) กรรมการผลิตสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8) กรรมการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารจัดการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9)กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต

10) กรรมการจัดทำหลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม การบริหารจัดการร้านอาหารไทย  สถาบันอาหาร

11) กรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12) คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนครัวไทยสู่โลก

13) คณะทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานภัตตาคาร/ร้านอาหาร กรมการค้าภายใน

14) กรรมการฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษาสมาคมภัตตาคารไทย

15) ผู้บรรยายสถาบันต่าง ๆ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันทั่วไป

16) ผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาดูงานธุรกิจด้านอาหารในต่างประเทศ

 

ผลงานทางวิชาการ         

: เอกสารการสอนชุดวิชา "การจัดการบริการห้องพักและจัดการอาหารและเครื่องดื่ม" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

: เอกสารการสอนชุดวิชา “การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

: เอกสารการสอนชุดวิชา “ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

: เอกสารการสอนชุดวิชา “ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ ภัตตาคาร” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

: “การบริหารร้านอาหารอย่างมืออาชีพ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์และภาชนะพลาสติก”

: บทความหนังสือครบรอบ 30 ปี ของสมาคมภัตตาคารไทย เรื่อง “การขยายตัวธุรกิจร้านอาหาร

: นิตยสาร Food Update เรื่อง “การทำธุรกิจอาหารอย่างมืออาชีพ” ฉบับที่ 3 ประจำเดือน   ตุลาคม 2549