ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์  ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

ประธานฝ่ายวิชาการโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ

Mini  Entrepreneur
 

/*/ประธานฝ่ายวิชาการโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

/*/สาขา การจัดการธุรกิจความงาม(เครื่องสำอางและสปา)

 

ปัจจุบัน

*-*ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข

*-*ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด ผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรของบริษัทฯได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*-*โดยศูนย์พัฒนาธุรกิจรัฐร่วมเอกชน(ศ.ร.อ) ภายใต้โครงการ “ข้าวเคลือบสมุนไพร” เมื่อปีพ.ศ. 2546 และทำการวิจัยเสร็จสิ้นในปีพ.ศ.2547 และได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

*-*ผู้จัดการศูนย์บริหารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม(อภ.)

*-*ที่ปรึกษาพิเศษทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

*-*วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

*-*​นักปั้น BRAND ธุรกิจความงาม เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม ที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------