ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง
 

ประธานฝ่ายวิชาการโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur
 

สาขา การจัดการธุรกิจความงาม(เครื่องสำอางและสปา)

 

ปัจจุบัน

 

 • ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข

 •  

 • ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด ผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรของบริษัทฯได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โดยศูนย์พัฒนาธุรกิจรัฐร่วมเอกชน(ศ.ร.อ) ภายใต้โครงการ “ข้าวเคลือบสมุนไพร”  เมื่อปีพ.ศ. 2546 และทำการวิจัยเสร็จสิ้นในปีพ.ศ.2547 และได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 •  

 • ผู้จัดการศูนย์บริหารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม(อภ.)

 •  

 • ที่ปรึกษาพิเศษทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 •  

 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 •  

​นักปั้น BRAND ธุรกิจความงาม เครื่องสำอาง สปา น้้ำหอม ที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจ